Skip to main content
Header image

The EATRIS Annual Meeting Lisbon 2020

The EATRIS Annual Meeting Lisbon 2020

Author: prof. Jiri Drabek, PhD.

The EATRIS conference was held in Lisbon from 11 February to 12 February 2020. I attended it together with my colleagues Dvořák, Hajdúch, Hutňan, Petřík, Rybář, and Srovnal. EATRIS, the European Research Infrastructure (ERIC), provides a single access point to the expertise and cutting-edge technology required to move a biomarker or potential drug from validation phase to clinical trial phase. The infrastructure has been in full operation since 2014, but the first steps in its preparation have already taken place in 2010 (IMTM is a part of it and a national node since 2011). While in 2010 the arrival of participants' aircraft was complicated by the eruption of the Eyjafjallajökull volcano, which ejected volcanic ash up to several kilometers, it was now a Sabine storm, which reached hurricane level in some European countries. Even this dramatic weather did not adversely affect the conference - 180 attendees came and planes in Lisbon roared over their heads every two minutes, because the airport is near the center.

Lectures of invited speakers were: Mathias Uhlén introduced the Human Protein Atlas (six parts are now completed: tissue, cell, pathology, brain, blood, and metabolites), Ivo Gut lectured on quality control of whole-genome sequencing (20% of data is unusable), Carlota Dobano on vaccination against malaria (malaria has 450 000 victims per year, for comparison coronavirus COVID-19 has "only" 1 114 victims as of 12/02/20). Patricia Calado from the National Innovation Agency also gave an interesting lecture on how to write a competitive grant application for European science projects for the H2020-Health and IMI calls. Dr. Srovnal placed his poster “Piritramide analgesia lowered CEA mRNA-positive circulating tumor cells compared to morphine and epidural analgesia following radical colon cancer” on the wall of suspended concrete and the poster remained in place until the end of the conference. This was rather the exception, as the attachment of posters to the wall with "gum" adhesive proved to be unsustainable. The conference was of course also an opportunity to meet long-term research friends such as Andreas Scherer or Valle Pradinhos and continued with the EATRIS Plus and CORBEL conferences.

Ve dnech 11. 2.- 12. 2. 2020 proběhla v Lisabonu konference EATRIS, které jsem se zúčastnil spolu s kolegy Dvořákem, Hajdúchem, Hutňanem Petříkem, Rybářem a Srovnalem. EATRIS,  European Infrastructure for Translational Medicine, je evropská infrastruktura (European Research Infrastructure, ERIC), poskytující jednotný přístupový bod k odborným znalostem a špičkovým technologiím, které jsou nutné při převedení biomarkeru nebo potenciálního léčiva ze stadia validace až po stadium klinické zkoušky. Infrastruktura je v plném provozu od roku 2014, ale první kroky v její přípravě proběhly už v roce 2010 (ÚMTM je její součástí a národním uzlem od roku 2011). Zatímco v roce 2010 přílet letadel účastníků komplikoval výbuch sopky Eyjafjallajökull, která vyvrhla sopečný popel do výše několika kilometrů, nyní to byla vichřice Sabine, která v některých evropských zemích dosáhla síly orkánu. Ani tento vrtoch počasí konferenci nepříznivě nezasáhl – dostavilo se 180 účastníků a letadla v Lisabonu burácela nad hlavou co dvě minuty, protože letiště je nedaleko centra.

Přednášky pozvaných řečníků byly: Mathias Uhlén představil proteinový atlas (zatím je hotovo šest dílů: tkáň, buňka, patologie, mozek, krev, metabolity), Ivo Gut přednášel o kontrole kvality celogenomového sekvenování (20% dat je k nepoužití), Carlota Dobano o vakcinaci proti malárii (malárie má 450 000 obětí ročně, pro srovnání koronavirus COVID-19 má k 12. 2. 2020 „jen“ 1 114 obětí). Zajímavou přednášku měla i Patricia Calado z Národní inovační agentury o tom, jak sepsat kompetitivní grantovou žádost u evropských vědeckých projektů pro výzvy H2020-Health a IMI. Dr. Srovnal umístil svůj poster „Piritramide analgesia reduces CEA mRNA-positive circulating tumor cells presence compared to morphine and epidural analgesia following radical colon cancer“ na stěnu z podhledového betonu a poster zůstal na místě až do konce konference. To bylo spíše výjimkou, protože připevnění posterů na stěnu lepicí hmotou typu „žvýkačka“ se ukázalo jako neudržitelné. Konference byla samozřejmě také příležitostí setkání s dlouhodobými vědeckými spolupracovníky a přáteli, jako je Andreas Scherer nebo Valle Pradinhos a pokračovala konferencemi EATRIS Plus a CORBEL.