Skip to main content
Header image

Sampling procedure for detecting evidence of presence of SARS-cov-2 [CZ+ENG]

Material for testing:

 • The sample collection is performed based on the indication of the Regional Hygiene Station (RHS) or the physicianʼs indication according to the valid algorithm.
 • SELF-PAYER TESTING IS NOT POSSIBLE AT THIS MOMENT! In case of a change, the information (including conditions) will be available on this website.
 • Nasopharyngeal swab (1x), or throat swab (1x), always in 1 ml of the virological transport medium (same as for the influenza testing). It is permissible to use one sampling brush for a throat swab, followed by a nasopharyngeal swab.
 • The material must always be packed in a three-layer package, the first layer – the sample – thoroughly screwed and wrapped in an absorbent material, the second layer – waterproof, impermeable, e.g., the plastic bag sealed with adhesive tape, the third layer – a solid outer package that can be wiped with disinfectant (e.g., Pathopak).
 • In case of spillage, soiled test-tubes, or any other spoilage, it is NOT POSSIBLE to perform the testing.
 • Transport and storage at +2°C to +6°C if material enters the laboratory within 72 hours. If sample processing is expected more than 72 hours after collection, freeze the material at -20°C or lower and transport at the same temperature.
 • To deliver the result on time and into the right place, it is critical to FILL IN THE APPLICATION CORRECTLY into the CovIT electronic system or the UZIS (Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic) system with the required data: NAME AND SURNAME, BIRTH IDENTIFICATION NUMBER, ADDRESS, PATIENTʼS MOBILE PHONE NUMBER, RELEVANT RHS (Regional Hygiene Station), CLINICAL STATUS, DOCTORʼS MOBILE PHONE NUMBER, FIRST vs REPEAT TEST, EPIDEMIOLOGICAL HISTORY. Additional data is filled in the relevant parameters.

Receipt of the material:
Institute of Molecular and Translational Medicine, Faculty of Medicine and Dentistry – Palacký University, Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc

 • Working days: daily 7.30–20.00.
 • It is necessary to arrange the possibilities of receiving material at covid@upol.cz (applies to new sampling points).
 • For receiving of the samples a reception is available on working days; during weekends and holidays call 585 632 061 for sample receipt.

Availability of the results:

 • The results are available immediately after assessment in the CovIT system for hygienists or indicating physicians (by prior arrangement).
 • WE DO NOT INFORM TESTED PERSONS ABOUT THE RESULTS BY PHONE.
 • In case of a negative result (SARS-CoV-2 infection NOT DETECTED) or poor sample collection, the laboratory sends SMS to the patientʼs mobile phone.
 • In case of a positive result (SARS-CoV-2 infection DETECTED), the result is reported by the hygiene station.
 • IF THE INDICATING DOCTOR STATES HIS/HER MOBILE PHONE, THE RESULTS WILL BE SENT TO IT BY SMS, unless a mobile phone number is stated, the result is sent only to the patient and the relevant hygiene station.
 • The speed of sending of the results depends on the current capacities and the number of received samples.

Contacts:

 • E-mail: covid@upol.cz – we prefer communication via e-mail.
 • Information hotline: 585 632 161 (On working days between 8.00 and 14.00).
 • Receipt of the material: 585 632 061 (use ONLY for receipt of the material)

Important links:

https://koronavirus.mzcr.cz

---

Postup přijímání vzorků pro průkaz přítomnosti viru SARS-cov-2

Materiál k vyšetření: 

 • Odběr se provádí na základě indikace Krajské hygienické stanice nebo praktického lékaře dle platného algoritmu.
 • TESTOVÁNÍ SAMOPLÁTCŮ NENÍ V SOUČASNÉ CHVÍLI MOŽNÉ! Pokud dojde ke změně, informace (včetně podmínek) bude dostupná na těchto webových stránkách.
 • Výtěr z nosohltanu (1x), popřípadě výtěr z krku (1x), vždy do 1 ml virologického transportního média (stejného jako pro vyšetření chřipky). Je přípustné jeden odběrový štěteček použít pro výtěr z krku, následovaný výtěrem s nosohltanu.
 • Materiál musí být vždy zabalen v trojobalu, první vrstva – vzorek – důkladně zašroubovaný a zabalený do savého absorpčního materiálu, druhá vrstva – vodotěsná, nepropustná, např. sáček uzavřen lepicí páskou, třetí vrstva – pevné vnější balení, které je možné otřít dezinfekci (např. Pathopak).
 • V případě vylití materiálu, potřísnění zkumavek nebo jiného znehodnocení NENÍ MOŽNÉ vyšetření provést.
 • Transport a uchování při + 2 °C až + 6 °C, pokud se materiál dostane do laboratoře do 72 hodin. Při očekávání zpracování vzorku nad 72 hodin od odběru materiál zamrazit při teplotě ‑20 °C nebo nižší a transportovat při stejné teplotě.
 • Pro doručení výsledku včas a na správné místo je kritické SPRÁVNĚ VYPLNIT ŽÁDANKU do elektronického systému CovIT nebo systému UZIS s povinnými údaji: JMÉNO A PŘÍJMENÍ, RODNÉ ČÍSLO, ADRESA, MOBILNÍ TELEFONNÍ KONTAKT NA PACIENTA, PŘÍSLUŠNÁ KHS, KLINICKÝ STAV, MOBILNÍ TELEFONNÍ KONTAKT NA LÉKAŘE, PRVNÍ vs. OPAKOVANÉ VYŠETŘENÍ, EPIDEMIOLOGICKÁ ANAMNÉZA. Další údaje se vyplňují do příslušných parametrů.

Příjem materiálu:
Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP, Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc

 • Pracovní dny: denně 7:30 – 20:00 hod.
 • O možnostech příjmu materiálu je nutné se domluvit na covid@upol.cz (platí pro nová odběrová místa).
 • Pro příjem je ve všední dny dostupná recepce, o víkendech a svátcích probíhá příjem na 585 632 061.

Dostupnost výsledků:

 • Výsledky jsou dostupné ihned po vyhodnocení v systému CovIT pro odborníky z řad hygieniků či indikujících lékařů (po předchozí domluvě).
 • TESTOVANÝM OSOBÁM VÝSLEDKY TELEFONICKY NESDĚLUJEME.
 • Laboratoř v případě negativního výsledku (SARS-CoV-2 infekce NEPROKÁZÁNA) či špatného odběru zasílá SMS zprávy na uvedený mobilní telefon pacienta.
 • V případě pozitivního výsledku (SARS-CoV2 infekce PROKÁZÁNA) hlásí výsledek hygienická stanice.
 • V PŘÍPADĚ, ŽE INDIKUJÍCÍ LÉKAŘ UVEDE SVŮJ MOBILNÍ TELEFON, BUDOU MU VÝSLEDKY ZASLÁNY FORMOU SMS, pokud není uvedený mobilní telefon, výsledek je odeslán pouze pacientovi a příslušné hygienické stanici.
 • Rychlost zasílání výsledků závisí na momentálních kapacitách a počtu přijatých vzorků.

Kontakty:

 • Email: covid@upol.cz – preferujeme emailovou komunikaci.
 • Infolinka: 585 632 161 (V pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hod).
 • Příjem materiálu: 585 632 061 (slouží POUZE pro příjem materiálu)

Důležité odkazy:

https://koronavirus.mzcr.cz
https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center